Mål og værdier

Nørrehedens mål og værdigrundlag:


Nørrehedens mål er:

  • At ydes pædagogisk og praktisk støtte.
  • At styrke beboernes selvfølelse og selvtillid.
  • At fremme den enkeltes selvhjulpenhed.
  • At være eksponent for et godt og rigt liv.
Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde på Nørreheden er "det gode liv". Med det gode liv forstår vi et liv med størst mulig livskvalitet. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer vil vi tilstræbe at skabe en dagligdag med udfordringer, indhold og mening.

Ud fra den enkelte beboers behov og potentialer tilbydes aktiviteter i det daglige arbejde, ud fra de midler, vi har valgt. Det drejer sig overordnet om arbejds- og beskæftigelsesopgaver omkring dyrehold, mark- og havebrug og værksteder, og ikke mindst de mange opgaver, der er i tilknytning til daglig husførelse. Ved siden af de daglige opgaver tilbydes mange forskellige oplevelser, både her på stedet og ud af huset.

Nørrehedens værdigrundlag:

For at det gode liv kan blive mærkbar i hverdagen, værdisætter vi følgende:

  • Vi arbejder på at skabe tillid
Åbenhed og forståelse for hinandens forskelligheder trives, når tillid er til stede.

  • Vi ser positivt på forskelligheder
Når den enkelte føler sig anerkendt, er det lettere at være fleksibel, lytte til forskellige meninger og forstå, at ikke alle har samme evner, ønsker og behov som én selv.

  • Vi værdsætter empati
empati er vigtig, når den enkeltes legitime krav om opmærksomhed og individuelle behov skal tilgodeses.

  • Vi skaber fælles mål og rammer
de mål og rammer, vi i fællesskab udstikker, skal være synlige

  • Vi er sammen med beboerne
vi synes, at samværet og samspillet mellem beboerne på botilbuddet er meget livsbekræftende. Relationer er det fundament, der ligger til grund for hele det pædagogiske arbejde, og herfra udspringer den gode humor og et godt arbejdsmiljø.

Med udgangspunkt i disse værdier og vore positive forventninger til hinanden og livet, vil vi være medskaber af det gode liv for beboerne på Nørreheden.

Du finder bostedet her

Kontakt botilbuddet på

Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Nordjylland
Se kort

98 26 16 86
 
 
 

Bosted for udviklingshæmmede