Pædagogik

Det pædagogiske arbejde på Nørreheden er funderet i tro på og viden om, at når mennesker vil hinanden noget, må det ske i tætte relationer.

Det vi vil med beboerne på Nørreheden, er forskelligt ud fra de problemstillinger, udviklingsmuligheder og potentialer, den enkelte beboer har.

På Nørreheden fokuserer vi på den enkeltes optimale udvikling, vedligeholdelse af færdigheder, trivsel og muligheder.  Vi vil gerne være med til at åbne verdenen op og vise nogle af alle de tilbud og muligheder, der findes for at kunne leve et godt liv.

Vi mener til gengæld ikke, at det gode liv udelukkende udfolder sig som resultat af at være så aktiv som overhovedet muligt, at tage på flest mulige udflugter og at være mest muligt i centrum.

Når den pædagogiske relation og indsats har flyttet en beboer, så vedkommende f.eks. uopfordret drikker den nødvendige portion væske, at den daglige gå - eller cykeltur finder sted, uden at døre bliver smækket i, eller når man godt kan udholde, at en anden taler færdigt, så mener vi, at det er resultat af en pædagogik, der har flyttet vedkommende nærmere det gode liv.

Nørrehedens Mål

  • At yde pædagogisk og praktisk støtte
  • At styrke beboernes selvfølelse og selvtillid
  • At fremme den enkeltes selvhjulpenhed
  • At være eksponent for et godt og rigt liv
Nørrehedens pædagogik
Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde på botilbud Nørreheden er ”det gode liv”. Med det gode liv forstår vi et liv med størst mulig livskvalitet. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer tilstræber vi at skabe en dagligdag med udfordringer, indhold og mening.

Vi tager afsæt i KRAP (http://www.krap.biz) hvor udvikling anskues som en livslang proces og hvor kvaliteten af relationen til betydningsfulde andre tillægges en central betydning for såvel den fysiske som psykiske udvikling og trivsel.

I relationerne vægter vi;


Ligeværdighed;
vi mener, at alle mennesker har samme værdi og krav på respekt. Vi værner om den enkeltes integritet. Vi anerkender, at den enkelte har frihed til at vælge selv (ofte med lidt hjælp og støtte)

Tillid
åbenhed og forståelse for hinandens forskelligheder trives, når tillid er til stede. Tillid bliver fundamentet for det daglige pædagogiske arbejde.

Socialisering
I det daglige samvær; når vi spiser sammen, er på ture, ferier, teatre, musikfestivaler m.m. sker der en socialisering. Beboerne lærer normerne fra samfundet at kende og der opstår respekt for hinandens forskelligheder. Når den enkelte føler sig anerkendt, er det lettere at være fleksibel, lytte til forskellige meninger og forstå, at ikke alle har samme evner, ønsker og behov som én selv.

Humor
Det som kendetegner samværet på Nørreheden er at det er præget af en stor grad af humor. Vi vægter som personale at more os med beboerne og ikke på deres bekostning. Vi bruger humoren pædagogisk som forløser af spændte situationer.

Empati
Vi bruger empatien i al samvær med beboerne. Empati er vigtig, når den enkeltes legitime krav om opmærksomhed og individuelle behov skel tilgodeses.

Du finder bostedet her

Kontakt botilbuddet på

Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Nordjylland
Se kort

98 26 16 86
 
 
 

Bosted for udviklingshæmmede